+385 (0)95 7331 913
  info@prolingua-travel.hr

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

Opći uvjeti i upute za korisnike turističkih aranžmana putničke agencije prolingua travel jdoo
  
Uvodna napomena

Putnička agencija prolingua travel j.d.o.o. sklopit će s Putnikom/Ugovarateljem putovanja koji se prijavljuje za kupnju/rezervaciju turističkog paket aranžmana Ugovor o kupnji turističkog paket aranžmana/Voucher. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio navedenog Ugovora i/ili Vouchera.

1. Predmet ugovora
Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između putničke agencije prolingua travel j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator putovanja) i Putnika/Ugovaratelja putovanja u slučaju kad Ugovaratelj putovanja ovaj Ugovor sklapa u ime i za račun treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu: Putnik). Sastavni dio ovog Ugovora o putovanju su Opći uvjeti koji se odnose na turističke paket aranžmane, a pozivaju se na program putovanja u kojem su navedeni svi potrebni podaci o predmetnom aranžmanu. Ugovor postaje pravovaljan i stavke istoga će se smatrati obvezujućim nakon što ga potpišu djelatnik agencije (djelatnik putničke agencije prolingua travel j.d.o.o. ili bilo koje druge agencije ovlaštene za prodaju aranžmana putničke agencije prolingua travel j.d.o.o.) i Putnik te nakon što Putnik uplati iznos turističkog aranžmana u cijelosti ili djelomično te dostavi osiguranje plaćanja preostalog iznosa do ugovorenog datuma. U slučaju kad Putnik nije u mogućnosti osobno potpisati Ugovor o putovanju, isti će s pravnog stajališta postati pravovaljan tek nakon uplate cjelokupnog iznosa ugovorenog turističkog paket aranžmana, odnosno djelomične uplate ako je to izričito definirano Ugovorom te dostave osiguranja plaćanja preostalog iznosa. Putnik prijavu za turistički paket aranžman može Organizatoru putovanja dostaviti osobno, telefonom, putem elektronske pošte ili putem internetske stranice. Putnik je Organizatoru, prilikom sklapanja Ugovora, dužan dostaviti osobne podatke te svu potrebnu dokumentaciju za organizaciju putovanja. Putnik jamči za ispravnost dostavljenih podataka te je suglasan sa svim odredbama Ugovora. 
 
2. Prijave i ugovaranje putovanja
Putnik se za putovanje koje organizira Organizator putovanja može prijaviti osobno u poslovnici Organizatora putovanja, telefonom i putem internetske stranice organizatora putovanja. Potpisivanjem Ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno popunjavanjem traženih podataka na internetskoj stranici Organizatora putovanja, Putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete te potvrđuje da je iste pročitao i razumio. Prilikom prijave je Putnik dužan uplatiti 30% cijene aranžmana kako bi rezervirao odabranu uslugu, osim ako nije drugačije određeno. Preostali iznos aranžmana Putnik je dužan uplatiti najkasnije 21 dan do dana polaska, osim u slučaju obročnog plaćanja. U slučaju da Putnik ne izvrši plaćanje preostalog iznosa najkasnije do 21 dan prije polaska, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Za sve rezervacije uključujući i rezervacije „na upit” (kad za pojedini aranžman u trenutku prijave putnika za određeno putovanje nema mjesta, ali ih je Organizator putovanja u mogućnosti naknadno osigurati), Organizator putovanja će naplatiti naknadu za troškove rezervacije u iznosu od 70 kuna (po ugovoru). Za rezervacije „na upit", ako je do početka putovanja preostalo manje od 21 dan, Putnik je dužan platiti odgovarajući dio cijene aranžmana, sukladno s uvjetima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Rezervaciju "na upit" je Organizator putovanja dužan obraditi u roku od 2 radna dana te o izvršenoj rezervaciji pismeno ili usmeno obavijestiti Putnika. U slučaju da Organizator putovanja u navedenom roku ne obavijesti putnika o izvršenoj rezervaciji ili istu nije u mogućnosti osigurati za traženi aranžman, Putniku će uplaćeni iznos biti u cijelosti vraćen. Ukoliko Putnik ne prihvati zatraženu rezervaciju koju je Organizator putovanja potvrdio, Putnik neće imati pravo na povrat niti uplaćenih troškova ni naknade za troškove rezervacije. Za potvrdu rezervacija za last minute ponude, Putnik je dužan odmah uplatiti cjelokupni iznos aranžmana.
 
3. Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) obično uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge te organizaciju putovanja. Cijena može, ako je tako navedeno u programu putovanja, sadržavati i pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,  ulaznice za objekte koji se posjećuju te ostale usluge kod kojih je navedeno da se plaćaju na licu mjesta. Putnik je dužan platiti sve vrste posebnih usluga (posebna prehrana, transferi i sl.) koje je dužan naručiti u trenutku prijave za određeno putovanje. U slučaju da Putnik tijekom putovanja zatraži posebnu uslugu, istu je dužan platiti vodiču ili predstavniku Organizatora putovanja na licu mjesta i u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket - aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno, u iznosu od 70 kn (po ugovoru), prilikom rezervacije. Cijene navedene u programima Organizatora putovanja temelje se na ugovorima sklopljenim s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj Putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Organizator putovanja može predvidjeti da Putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. Organizator putovanja može, najkasnije 21 dan prije početka putovanja, povećati ugovorenu cijenu paket-aranžmana ukoliko je nakon sklapanja ugovora došlo do značajnije promjene valutnog tečaja, povećanja troškova prijevoza ili do povećanja određenih pristojbi koje utječu na cijenu putovanja, a za koje Organizator putovanja nije znao ili mogao znati. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10% od početno ugovorene cijene, Putnik ima pravo odustati od aranžmana s tim da je to dužan pismenim putem javiti Organizatoru putovanja u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, Putnik nema pravo na naknadu štete. Ako Putnik Organizatora putovanja u pismenom obliku i u navedenom roku ne obavijesti o odustajanju od aranžmana, smatrat će se da je suglasan s promjenom cijene. 
 
4. Pravo na povećanje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena
Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, promjene troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),  promjene cijena hotelskih i prijevozničkih usluga. Organizator putovanja Putnika o promjeni cijene može izvijestiti pismeno ili usmeno. Ugovorenu cijenu nije moguće povećati dvadeset dana prije početka putovanja, osim u slučajevima iz st. 1 ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez naknade za otkazivanje u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti ukoliko se cijena poveća za više od 10% u odnosu na početno ugovorenu cijenu. Ukoliko Putnik, osobno ili pisanim putem, unutar 48 sati od primljene pismene obavijesti ne otkaže putovanje, smatrat će se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% Putnik/Ugovaratelj putovanja nemaju pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do iznosa od 10% od početno ugovorene cijene.
 
5. Popusti za djecu i druge pogodnosti
Popusti za djecu i druge pogodnosti bit će navedene u opisu aranžmana. 
 
6. Putna dokumentacija
Organizator putovanja se obavezuje Putniku dostaviti sve putne dokumente najkasnije 7 dana prije polaska na put, osim ako programom nije drugačije predviđeno. Pod putnom dokumentacijom se smatra sljedeće:1. za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti,2. za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja,3. za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu. Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan Organizatoru putovanja dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko Putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je Putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i druge propise. Ukoliko Putnik zbog nepoštivanja propisa ne bude u mogućnosti nastaviti putovanje, sve troškove i posljedice će morati snositi osobno. Ukoliko Putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je osigurati nove o vlastitom trošku. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako Republike Hrvatske tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom Organizatora putovanja i pružateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, Putnik će odgovarati za načinjenu štetu, a Organizator putovanja se ograđuje od svake odgovornosti za takvu štetu. U navedenom slučaju, iznos štete Putnik je dužan podmiriti vlasniku objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji. Prilikom potpisivanja ugovora, djelatnik Organizatora putovanja će Putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju Putnik putuje. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvpei.hr i prouči popis država koje je MVPEI RH definirao kao države visokog ili umjerenog rizika. Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. Organizator putovanja može informirati Putnika o izvoru informacija, ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi Putnik mogao imati zbog nepoštivanja navedenih propisa. Nevažeće putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obvezuje Organizatora putovanja i u tom će se slučaju primjenjivati Uvjeti otkaza putovanja. Organizator putovanja se ograđuje od svake odgovornosti za štetu koja bi nastala zbog nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili nevažećih putnih isprava.
 
7. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima Organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
 
8. Putno osiguranje
U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Organizatora putovanja dužni su Putniku ponuditi „paket" putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja. Potpisom Ugovora Putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Organizatora putovanja, pri čemu Organizator putovanja sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog Ugovora smatra se da je Organizator putovanja Putniku/Ugovaratelju putovanja ponudio i preporučio gore navedena osiguranja. 
 
9. Odustajanje od putovanja
U slučaju da aranžman otkazuje Putnik, Organizator putovanja će od ukupne cijene aranžmana zadržati:
do 90 dana prije polaska              10% cijene aranžmana, minimalno 100 kn
89-70 dana prije polaska              20% cijene aranžmana
69 - 50 dana prije polaska            40% cijene aranžmana
49 - 30 dana prije polaska            60% cijene aranžmana
29 - 15 dana prije polaska            80% cijene aranžmana
14 - 0 dana prije polaska              80% cijene aranžmana
nakon polaska                            100% cijene aranžmana
 
Putnik je dužan otkazati putovanje isključivo pisanim putem, na adresu putničke agencije prolingua travel, Rubeši 87a, 51215 Kastav ili putem elektronske pošte info@prolingua-travel.hr. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator putovanja ima pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ukoliko bi postojala drugačija tablica otkaza od navedene, ista će biti navedena u programu/ponudi i katalogu na koji se otkazivanje odnosi. Ako Putnik koji otkaže putovanje Organizatoru nađe zamjenu za istu rezervaciju, a pronađena zamjena ispunjava sve predviđene uvjete, Organizator putovanja će zaračunati samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Organizator putovanja će primijeniti gore navedenu tablicu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.
 
10. Osiguranje od rizika otkaza
Ukoliko Putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a s ciljem izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 8. ovih Uvjeta, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u nepredviđenim okolnostima i to uz obaveznu pismenu potvrdu.Nepredviđenim okolnostima smatrat će se: 1. teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika, supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja, 2. elementarna nepogoda koju proglase nadležne vlasti, 3. vojna služba. U slučaju otkazivanja aranžmana, Organizator putovanja neće biti dužan vratiti iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza Putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Organizator putovanja se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja Putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te se svakom putniku preporučuje da ih detaljno pročita. 
 
11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu 
Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da Putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednog od osiguravatelja ili kod Organizatora putovanja pri čemu Organizator putovanja djeluje samo kao posrednik. Savjetujemo pažljivo proučiti uvjete osiguranja prije sklapanja Ugovora o istima.
 
12. Otkaz putovanja od strane Organizatora putovanja ili promjena programa 
Organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, ali najkasnije do 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći, a koje predstavljaju utemeljen razlog zbog kojeg Organizator putovanja ne bi sklapao Ugovor o putovanju s Putnikom/Ugovarateljem putovanja da je za takve okolnosti znao. Organizator putovanja zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike, viša sila i sl. i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Organizator putovanja otkaže putovanje, Putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.
 
13. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati važeće osobne putne isprave. Nevažeće isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za prolingua travel j.d.o.o. turističku agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Organizator putovanja  pretrpio dodatnu štetu, Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam Putnik. Putnička agencija prolingua travel j.d.o.o. odnosno pratitelj na putovanju (ukoliko je prisutan) će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, putnička agencija prolingua travel j.d.o.o. može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Putnička agencija prolingua travel j.d.o.o. nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne bi dozvolio ulazak u pojedinu državu.
 
14. Devizni i carinski propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove snosit će prekršitelj.
 
15. Zdravstveni propisi
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje Putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.
 
16. Prtljaga 
Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju je odredio zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage Putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom, Putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, Putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihova nadzora.
 
17. Reklamacije
U interesu je Putnika da svoj prigovor uputi davatelju usluga na licu mjesta. Ukoliko niti nakon prigovora ne bude poboljšanja, Putnik mora zatražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu Putnik mora priložiti pisanoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Organizator putovanja takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Svaki Putnik prigovor podnosi zasebno – grupni prigovori neće se uzimati u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge dobivene u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator putovanja će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako se u tom razdoblju Putnik odriče i prava na tužbu. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnička agencija prolingua travel j.d.o.o. je policu za osiguranje jamčevine turističkih paket-aranžmana i policu osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama sklopila s osiguravateljskom kućom Croatia osiguranje d.d., sve u skladu s odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. U slučaju sklapanja ugovora po last minute uvjetima, Putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Organizator putovanja će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Rijeci. Mjerodavno pravo će biti hrvatsko pravo.
 
18. Obveze Organizatora putovanja 
Organizator putovanja je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator putovanja  je dužan  Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator putovanja će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju „više" sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće, Organizator putovanja će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Organizator putovanja nije dužan pružati usluge koje nisu obuhvaćene ovim Uvjetima. Organizator putovanja ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.
 
19. Obveze Putnika 
Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom Organizatora putovanja i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja Ugovora i ovih Općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, Putnik će podmiriti odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu koje je odredila fizička ili pravna osobe kojoj je šteta nanesena.
 
20. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Organizatora putovanja, Putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.
 
21. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci Putnika potrebni su za realizaciju tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator putovanja  se obvezuje da neće osobne podatke putnika otkriti trećim osobama, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko Putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Osobni podaci Putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Organizatora putovanja.
 
ZAVRŠNE ODREDBE: 
Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg Putnik sklapa s Organizatorom putovanja. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima - inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća Program i Uvjete putovanja.

Pretraživanje smještaja

Pretraživanje ugostiteljskih objekata

...da se najmanji grad na svijetu...
nalazi u središnjoj Istri, na sjeverozapadu Hrvatske...
više >>
...da je hrvatski kipar Marin s otoka Raba...
osnivač jedne od najmanjih Republika - Republike San Marino smještene na sjeveroistoku Italije...
više >>
...da se istarski tartuf nalazi u Guinnesovoj knjizi rekorda...
i da je najveći tartuf na svijetu 1999. godine pronašao Giancarlo Zigante...
više >>

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se